FTS och Pensionärsgruppen

Här kommer länkar till dagordning, protokoll och redovisningar från Regionpensionärsrådet (RPR) och Kommunens Folkhälsa, Trygghet och Säkerhets-rådet (FTS) att finnas


Välkommen till arbetsgruppen för pensionärsfrågor

Tid: onsdag den 13/11 kl 10-12

Plats: OBS!! Sundbrolund särskilt boende, Vårdhemsvägen 2 Ullånger (vi möter upp er i entrén)

 • Återkoppling från föregående FTS-råd

 • Vilka frågor/funderingar från detta möte bör lyftas till FTS-rådet

 • Övriga frågor

 • Information och visning av Sundbrolund särskilt boende

Eventuella frågor inför mötet kan skickas till:

Inga-Lena Arkeflod ingalena.arkeflod@kramfors.se

Gudrun Sjödin gudrun.sjodin@kramfors.se

 


 

Pensionärsrådet 

Minnesanteckningar 2019-10-08

Plats: Stora FC, Torggatan 12 (f.d. Arbetsförmedlingens lokaler)

Arbetsgruppen för pensionärsfrågor

Närvarande:

Kurt Hallgren

Åke Sundin

Marianne Höglund

Greta-Stina Glasberg

Kerstin Söderholm

Lena Lundin

Britt-Marie Forslin

Kristina Tosteberg

Lennart Lundholm

Berit Rantzow

Kjell Abrahamsson

Maud Sjöberg Hedman

Gudrun Sjödin

Inga-Lena Arkeflod

Ann-Charlott Granlöf

Dagens punkter

Inga-Lena Arkeflod hälsar välkommen till mötet och vi börjar med en presentationsrunda av deltagarna.

Information om kommunens organisation

Organisationsskissen skickas med minnesanteckningarna.

Information om demens av demenssjuksköterska Annica Lundgren

Berättar om sitt uppdrag som demenssjuksköterska:

 • att vara stöd till eller ge råd till person/anhörig som drabbats av eller har frågor om demenssjukdomar/minnessvikt

 • göra hembesök, både enskilt och vid behov tillsammans med biståndshandläggare eller anhörigstödjare

 • att erbjuda utbildning till närstående, återkommande vår och höst

 • att ge information om olika möjligheter till stöd

 • kan medverka vid vårdplaneringar

 • deltar i anhörigstödgrupper efter behov

 • utbildar och handleder personal som möter personer med demenssjukdom i sitt arbete

 • är en länk till och samverkar med övriga instanser och yrkeskategorier inom kommunen samt mellan sjukvård och primärvård.

En stor del i uppdraget är att sprida kunskap om demens och att hålla föreläsningar.
Socialstyrelsen har gett ut riktlinjer kring demens. Riktlinjerna berör olika områden som ex. omvårdnad, anhörigstöd, dagverksamhet, uppföljning och utredning. I en basal utredning enligt Socialstyrelsen ingår att man tar prover för att utesluta andra orsaker, ingår minnestester och anhörigintervju med den drabbade samt en avbildning av hjärnan.Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som bl.a påverkar minnes- och tankeförmågan. Det finns ett flertal olika sorters demens.

Tidiga tecken på demens kan t.ex vara att man:

 • håller sig undan ett socialt liv

 • kan vara att man inte klär sig efter rätt årstid

 • man slarvar med hygienen

 • man slarvar med matlagning och inte äter riktigt, vikten förändras

 • man upplever att man har gjort saker fast man inte har gjort det

Annica poängterar att det är viktigt att i ett tidigt skede ta sig till hälsocentralen som gör en demensutredning. Är man yngre än 65 år ska man remitteras till specialistklinik. Om den drabbade har svårt att ta sig till hälsocentralen kan demenssjuksköterska hjälpa till att göra ett minnestest.
För att få en diagnos ska man ha haft symptomen i minst 6 månader. Om man har fått en diagnos har man annan rätt till vissa minneshjälpmedel. Det har visat sig att om man får hjälpmedel tidigt i sin sjukdom så har man lättare för att lära sig att använda dessa i sin vardag än om man får hjälpmedel senare under sjukdomen. Man har också rätt till ett annat boende.
Om hälsocentralen inte kan ställa diagnos remitteras personen vidare specialistklinik och en så kallad utvidgad utredning görs. Om man fått en demensdiagons ska man bli kallad för uppföljning en gång per år. Demens går ej att bota idag. Dock är det viktigt med stimulans i vardagen det förbättrar minnet och tankeförmågan hos personer med demens.
Antalet platser på boendena i kommunen är idag 220 st varav cirka hälften är demensplatser. Finns växelvårdsplatser för personer med demens som gör att den anhörige får avlastning. Kommunen har 3 månader på sig att verkställa beslut om plats på demensboende.

Nu i oktober anordnas två träffar om demens, man informerar kring sjukdomen, förhållningssätt och ger tips på hur man bemöter en demenssjuk.
Idag pratar man mer öppet om demens, finns även bra sidor på nätet om man vill söka information t.ex hos Svenskt demenscentrum eller Demensförbundet.
I kommunen finns också ett anhörigstöd, är till för att underlätta för den som vårdar, hjälper eller stödjer en anhörig eller vän med långvarig sjukdom. Anhörigstödets mål är att stödja och underlätta samt på olika vis bidra till ökad trygghet för familjer och andra närstående.

Anhörigstödet erbjuder:

 • gratis hembesök

 • personliga samtal om din situation som anhörig

 • tid att lyssna

 • stöd och råd

 • möjlighet att delta i anhöriggrupper

 • information om olika möjligheter till stöd

 • kontakt med frivilla organisationer och landsting

 

På kommunens hemsida finns information om hur man kan gå med i en anhöriggrupp. För att komma i kontakt med anhörigstöd eller demenssjuksköterska ringer man kommunens växel tel. 0612-80 000.

Återkoppling från föregående FTS-råd

FTS-rådets senaste möte genomfördes hos Räddningstjänsten, där deltagarna fick information om hur Räddningstjänsten arbetar. Det blev också en rundvandring på stationen med visning av deras fordon och de hjälpmedel/verktyg som används vid olyckor.

Polisen informerade om brottsstatistik under 2019 i förhållande till tidigare år.

Johannes ställde frågor kring suicid prevention och hur vi tillsammans kan jobba inom detta område samt vem/vilka som gör vad, hur vi tänker kring detta område. Suicid verkar utifrån statistiken, ökar bland äldre män, hur kan man i rådet tänka kring det?

En utbildning i YAM-Youth aware of mental health kommer att genomföras av Räddningstjänsten tillsammans med två av skolans kuratorer, ute i högstadieskolorna under hösten. Det kommer även att genomöras en utbildning i MHFA (Mental health first aid – första hjälpen till psykisk hälsa) ungdom, som riktar sig till pedagoger och andra som träffar ungdomar i sin yrkesutövning.

Trygghetsvandring är gjord i Docksta/Ullånger. De problem som identifierades handlade om trafik, skyltning och korsning med dålig sikt.

Vilka frågor/funderingar från detta möte bör lyftas till FTS-rådet

Bestämdes nytt mötesdatum i november och vid det mötet bestäms vilka frågor som bör lyftas till nästa FTS-råd.

Information om kommande seniormässa

Elisabeth lyfter frågan ska en seniormässa arrangeras 2020?

Då behövs ett samarbete från pensionärsföreningarna, önskvärt är att en grupp på ca 10 personer är med för att ordna mässan. Namnen på personerna från föreningarna lämnas till Elisabeth. Eventuellt kan fler aktörer komma med och arrangera. Tex Folkhögskolan Ö-vik som deltog vid förra mässan, kontakt tas av Elisabeth med Folkhögskolan.

Förslag på lokal för mässan Bollsta Folkets hus, Kramfors Folkets park eller Centrumhuset Ullånger.

 

Övriga frågor

Inga Lena berättar om en rapport från Nordens välfärdscenter där Kramfors finns med ang trygghetskameror https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2019/09/V%C3%A5rd-och-omsorg-p%C3%A5-distans-webb-pdf.pdf

Inga-Lena meddelar att kommunen kan vid intresse av utbildningen MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa, bistå med lokal.

Elisabeth undersöker om det kan finnas bidrag att få för att genomföra en utbildning av instruktörer för MHFA för äldre.

Att ta upp vid nästa möte:

 • Göra ett studiebesök på hemtjänst eller särskilt boende Inga-Lena kollar vad det blir.

Nästa möte är 13 november kl 10-12

 

Vid pennan

Ann-Charlott Granlöf

 

 

 


 FTS 20190513

Dagordning


 

FTS 20190319

Protokoll 20181212

Årsredovisning 2018 aktiviteter - 2019

Dagordning 

Rådet för Folkhälsa, Trygghet och Säkerhet

19/3 kl: 8:30-10:30 KS sammanträdesrum vån 1 kommunhuset.
1. Mötets öppnande.
2. Protokoll från föregående möte.
3. Förslag på nytt reglemente.
4. Förslag till ny organisation.
5. Återkoppling från Polisen.
6. Återkoppling från HKÅ.
7. Återkoppling från Region Västernorrland.
8. Återkoppling från arbetsgrupperna.
9. YAM
10.Mötesdatum 2019.

Tisdag 19/3 kl 08:30-10:30
Måndag 13/5 kl 08:30-10:30
Tisdag 24/9 kl 13:30-15:30
Torsdag 21/11 kl 08:30-10:30

11. Övriga frågor.

12. Nästa möte. 

Måndag 13/5 kl 08:30-10:30
  13. Mötets avslut.    


 RPR 20190215

Protokoll


 

RPR 20181109

Dagording  

Protokoll

Barn o undomspsykiatri

Anhörigstöd (Härnösand)

Det här är det sista som Magnus Hellsten kommer att deltaga i RPR eftersom SPF:s Distriktsstämman har utsett andra personer


 Mats Brännströms bilder "Sjukvård 1918-2018"

Eva Oskarsson föredrag om ÄLSA Hembesöksredovisning

Minnesanteckningar Samverkansdag

 

Samverkansdag RPR, Medborgarpanelen, Hälsosam-y 2018-10-16

Landstinget höll en samverkansdag för de tre olika grupperna som skall ge och få information från Landstinget för att delge våra olika organisationer. Det var  en intressant dag med ett föredrag av Mats Brännström som fått ett uppdrag att utreda "Nära vård i Västernorrland" som skall vara klar till våren 2019 och om de problem med den förändriga vården. Han tog fram det historiska där man i början på 1900-talet endast var inriktad på akuta skador medan man efter andra världskriget fått ökad kunskap on olika sjukdomstillstånd som krävde uppföljning, typ diabetes. Framtiden kommer att innebära för sjukvården att ha en högre grad av hälsofrämjande åtgärder för de som vill ha ett friskt och långt liv. Dvs motion, bra mat utan kemikalier och ett i övrigt sunt leverne.

ÄLSÄ fick vi ett föredrag om hur man genom dessa åtgärder sparat mycket pengar åt sjukvården  men drivs fortfarande som projekt och har inte fått en egen budget tack vara trögheten bland politiker som skall ta besluten

Paneldiskussionen som följde handlade om den sammanhållande vårdkedjan mellan kommuner, sjukvården och hemmet. Det framkom den olika syn på den digitala möjligheten men det är till syvende och sist beroende på hur det fungerar med den saken i samhället där vi vet att ca 50% inte i dagsläget klarar den saken

 

RPR 20180612

Protokoll

Här kan du läsa om projekte där äldre blir behandlade hemma istället för att åka ut och in på sjukhuset

Sammanställning ÄLSA

Vårdguiden visar hu du kan genom 1177.se se information om din hälsa

Vårdguiden 1177


 FTS 20180525

Dagordning 


 RPR 20180413

Dagordning RPR

Protokoll

Folkhälsorapport  Hur kan vi göra så vi mår bättre. Vad kan vi göra

Utvärdering specialistsjukvården

Äldres hälsa  Hur ser framtiden ut. Vi blir fler äldre


 

RPR 20180314

Dagordning RPR Extramöte 2018-03-14 om SIP Särskild inviduell planering

Anteckningar från 2018-03-14


 FTS 20180221

Dagordning

Protokoll


 

 RPR 20180206

Protokoll RPR 2018-02-06

En förfrågan till mötet med svar

Antalet Akutbesök av äldre än 65 år


 RPR 20171110

Protokoll RPR 2017-11-10

Bilagor:
Mammografi För Äldre, Svar på Skogsliljans förfrågan varför Regionen slutar med att kalla kvinnor över 74 år
Regionens policy för stöd till Idiella organisationer.
SIP- Samordnad Inviduell Plan För mottagandet efter en sjukhusvistelse. Lag från 1/1 2018 att samordna hemgång från sjukhus mellan sjukhus och kommun