Protokoll årsmöte 2020-02-26

SPF Seniorerna, Skogsliljan Höga Kusten


Plats: Centrum, Ullånger


§1 Välkommen  

Föreningens ordförande Svante Ivarsson hälsade alla varmt välkomna till årsmötet. Ett stort antal medlemmar var närvarande.


§2 Parentation

Vi hedrade de under året avlidna medlemmarna Erik Hjeltström, Linnea Edlund, Håkan Jonsson, Kjell Westin samt Kent Könberg med ljuständning, diktläsning och med en tyst minut. Därefter avslutades parentationen med  psalmen ”ärlig är Jorden.”


§3 Val av presidium för årsmötet

Till ordföande fö åsmöet valdes Magnus Hellsten, samt

till sekreterare Karin Netterlund.


§4 Val av två justerare

Till justeringsmä, som jäte möesordföande skall justera protokollet

valdes Anita Wiberg och Britta Larsson.


§5 Kallelse till årsmötet

Kallelse har skett via tidningen Ågermanland, e-post, föeningens programblad och hemsida.

Kallelsen till åsmöet godkädes.


§6 Dagordning

Dagordningen godkädes.


§7 Verksamhetsberättelsen för år 2019

Verksamhetsberätelsen lades med godkänande till handlingarna.


§8 Ekonomiska redovisningen för år 2019

Den skriftliga sammanstälningen av föeningens resultat- och balansräning kommenterades. Åets resultat uppgick till -15.557,80 kr.


Den ekonomiska redovisningen godkädes och lades till handlingarna.


§9 Revisionsberättelsen

Bengt Könberg läste upp revisionsberättelsen och revisorerna föreslog i denna ansvarsfrihet för styrelsen. Därefter lades revisionsberättelsen med godkännande till handlingarna.


§10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2019.


§11 Arvoden till styrelsen

Föreslogs följande arvoden;

ordförande    2000 kr

kassör    2000 kr  

sekreterare    2000 kr

övriga ledamöter     100 kr/styrelsemöte


Årsmötet beslutade

att godkänna förslaget.


§12 Motioner

Inga motioner hade inkommit.


§13 Årsavgift för 2021

Beslutades att medlemsavgiften för år 2021 skall vara oförändrad, dvs 230 kr.


§14 Verksamhetsplan 2020

En budget redovisades för kommande verksamhet och information sker i föreningens programblad och hemsida.

Årsmötet godkände förslaget.


§15 Antal ledamöter i styrelsen

Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen blir oförändrat med ordförande och

6 ledamöter samt 2 ersättare.


§16 Val av ordförande

Till ordförande för ett år omvaldes Svante Ivarsson.


§17 Val av ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslutade att välja

Linda Nordlander omval 2 år

Birgitta Lif  nyval 2 år

Britt-Marie Forslin nyval 2 år

Kvarstår 1 år;

Gunnel Strindlund

Kvarstår 1 å;

Gunnel Strindlund  

Magnus Hellsten

Matts Söerberg


§18 Val av ersättare i styrelsen

Åsmöet beslutade att väja

Greger Gröroos nyval 2 å

Anders Bölin nyval 2 å


§19 Val av revisorer  och ersättare

Åsmöet beslutade att väja

Bengt Köberg omval 2 å

Anders Nordlander  kvarstå 1 å


Ersätare

Gunvor Edman omval 2 å

Margareta Gavelin kvarstå 1 å


§20 Val av 3 ombud till SPF:s Distriktsstämma jämte ersättare

Beslutades att styrelsen få i uppdrag att utse ombuden jäte ersätare till

SPF:s Distriktsstäma.


§21 Val av studieansvarig

Åsmöet beslutade väja

Svante Ivarsson, 1 å nyval.


§22 Val av reseledare

Valdes Svante Ivarsson i avvaktan till nåon ny tillträer.


§23 Val av trafikombud

Till trafikombud omvaldes på1 å Linda Nordlander.


§24 Val av 4 ledamöter till friskvårdskommittén

Åsmöet omvalde;

Eva Nordlö, sammankallande

Astrid Fröé

Maj-Siri Koré

Siv Bergquist

§25 Val av serveringsansvariga

Åsmöet omvalde fö 1 å;

Nora - Eva Nordlö                                                               

Skog - Maj-Siri Koré                                                          

Ullåger - Gull Sundlö                                                                    
Docksta - Karin Netterlund, Anita Wiberg


§26 Val av syn- och hörselombud

Omvaldes på1 å Eva Nordlö.


§27 Val av läkemedelsinformatör

Omvaldes på1 å Britt-Marie Forslin.


§28 Årsprogram fram till 2022

Beslutades att vidare planering öerlänas till styrelsen.   


§29 Val av valberedning och antal ledamöter i denna

Beslutades

att styrelsen arbetar vidare med namnföslag till valberedning, samt  

att antalet ledamöer skall vara tre i valberedningen.

 

§30 Förslag till Distriktets valberedning av ledamot i distriktsstyrelsen

Äendet öerfös till styrelsen fö beslut.


§31 Förslag till Distriktets valberedning av ledamot i RPR (Regionens pensionärsråd) Vald 2019-2022

Äendet öerfös till styrelsen fö beslut.


§32 Förslag till Samverkansgruppen för val av ledamot till FTS-rådet      Vald 2019-2022

Magnus Hellsten vald.


§33 Val av ledamöter i FTS-rådets pensionsgrupp. Vald 2019-2022

Britt-Marie Forslin vald.


§34 E-postadresser

Samtliga valda uppmanades att läna e-postadress till Matts Söerberg, medlemsansvarig fö våt register.


§35 Avtackningar

Fö fötjästfulla arbeten i föeningen avtackades Britt-Marie och Bertil Nordlö med en tavla måad av Stina Nordströ. Britt-Marie har i måga å varit ordföande samt reseledare och Bertil ordföande och styrelseledamot.

Ledamöter som nu avgåt och avsagt sig vidare uppdrag avtackades med blomstercheck. Motsvarande avtackning fick äen de serveringsansvariga fö Nora, Skog, Ullåger och Docksta.


§36 Tack till presidiet

Ordföande tackade presidiet med blomstercheck.


§37 Nationalsången och avslutning

Ordföande tackade de nävarande och vi sjög Nationalsågen. Däefter avslutades åsmöet.Magnus Hellsten                                       Karin Netterlund  

Ordföande                                                Sekreterare

Justeras:


Britta Larsson                                            Anita Wiberg


 
Tillbaka Verksamhetsberättelse