Dagordning Årsmöte 2020

  1. Välkommen
  2.  Parentation

Ljuständning för avlidna

Erik Hjeltström

Linea Edlund

Håkan Jonsson

Kjell Westin

Kent Könberg


Dikt med tyst minut

Sång ”Härlig är jorden”

 

3. Val av presidium för  Årsmötet,

  Förslag: Ordförande Magnus Hellsten, sekreterare Karin Netterlund

4. Val av 2 pers som jämte mötesordf skall justera protokollet

5. Överlämnande till Presidiet

6.Godkännande av kallelse till årsmöte Annonsering, Hemsida,    Programblad

7.Godkännande av Dagordning

8. Verksamhetsberättelsen för 2019. Godkännande läggas till

  handlingarna?

9.Ekonomiska redovisningen för 2019. Godkännande läggas till    handlingarna?

10. Revisionsberättelsen

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen?

12. Arvoden till styrelsen

  Förslag: Ordf   2000 kr

    Kassör  2000 kr

    Sekreterare 2000 kr

    Övriga ledamöter 100 kr för varje styrelsemöte


13. Behandling av motioner

           Motion från styrelsen angående medlemsskap i SPF


14. Beslut om årsavgiften för 2021

  Förslag: Oförändrad årsavgift 230 kr


15.Verksamhetsplan 2021

16.Antal ledamöter i styrelsen (ordf + 6 ledamöter + 3 ers.)

17.Val av ordförande för 1 år

  Förslag: Svante Ivarsson


18. Val av 3 ledamöter i styrelsen

           Gunnel Strindlund  1 år kvar

           Magnus Hellsten 1 år kvar

           Mats Söderberg  1 år kvar

  Förslag: Britt-Marie Forslin

    Linda Nordlander

    Birgitta Lif


19Val av 1 st ersättare i styrelsen

  Förslag: Greger Grönroos

    Anders Böhlin


20. Val av 1 st revisorer och 1 st ersättare

           Anders Nordlander, ersättare Margareta Gavelin 1 år kvar    

Förslag: Bengt Könberg, ersättare Gunvor Edman

  

21. Val av 3 st ombud till SPF:s Distriktsstämma (en för varje  

  påbörjat 100-tal) jämte ersättare  Styrelsen utser


22. Val av studieansvarig och ersättare Linda Nordlander

23. Val av reseledare

23. Val av trafikombud  Linda Nordlander

24. Val av friskvårdskommitté 4 st ledamöter

  Förslag: Eva Nordlöf

    Astrid Frölén

    Maj-Siri Korén

    Siv Bergqvist


25. Val av serveringsansvariga 4 st ledamöter i Nora, Skog,  Ullånger, Docksta

  Förslag: Nora – Eva Nordlöf

    Skog – Maj-Siri Korén

    Ullånger – Gull Sundlöf

    Docksta – Anita Wiberg, Karin Netterlund


26. Val av Syn- och Hörselombud Eva Nordlöf

27. Val av 2 st läkemedelsinformatörer

  Förslag: Britt-Marie Forslin


28. Val till programansvarig.  Program beslutas på

   Planeringsmöte enl motion 2014.

29.Beslut om antal ledamöter i Valberedningen, 3 ledamöter

30. Val av Valberedning och sammankallande i valberedningen.

31. Förslag till Distriktets valberedning av ledamot i  distriktsstyrelsen. Styrelsen beslutar

32. Förslag till  Distriktets valberedning av ledamot i RPR  (Regionens       pensionärs råd). Vald till 2019-2022  

33. Förslag till Samverkansgruppen för val av ledamot till FTS-   

   rådet. Vald  mandatperiod 2019-2022. Magnus Hellsten

34. Val av ledamöter i FTS-rådets pensionsgrupp. Vald till  valperiod       2019- 2022   Britt-Marie Forslin

35. Alla som blivit valda uppmanas att lämna e-postadress och  

   de som vet med sig eller är osäker om man lämnat e-post-

   adress till föreningen hör av sig till medlemsansvarig för  

   vårt register  Mats Söderberg

36. Avtackning av ledamöter som avgått och avsagt sig vidare  

  uppdrag, ordf och sekr för årsmötet.

37. Skogsliljans ordförande tackar presidiet m.fl

38. Nationalsången

39. Avslutning      


Tillbaka Verksamhetsberättelse