VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Verksamheten under 2020 har helt spolierats av den rådande pandemin som slog till i början av mars månad då all verksamhet upphörde. Verksamhetsberättelsens blir därför till stora delar en upprepning av årsmötesprotokollet.

Det har ändå förekommit en del aktiviteter, bland annat så genomfördes ett månadsmöte i januari i Skog där 19 medlemmar kunde lyssna till Anders Dahlin, som berättade om Höga Kustens mindre kända platser.

 Av aktivitetsrapporten till distriktsstyrelsen kan man utläsa att det under året förekommit 97 sammankomster med 772 deltagare. Det är främst bowling, boule och ukulelegrupperna som står för resultatet.

Årsmötet kunde också hållas i sedvanlig ordning i Centrumhuset innan pandemin slog till med full kraft. Då det lättade något under juni hölls en välbesökt friluftsdag (50 deltagare) i Skuleskogens nationalpark med besök av SPF-are från Kramfors. Föreningen bjöd på varm korv med bröd och tillbehör och under augusti likaså en friluftsdag vid Mäja fäbodar med 35 deltagare trots vädergudarnas försök att sabotera dagen. Föreningen bjöd på kolbullar bakade på plats av Gert Ottoson och Ronny Sahlén, Ö-vik, stod för musikunderhållningen som trots allt kunde höras bra i stormen. Därefter återkom pandemin i en andra våg och stoppade all verksamhet.

Vid december månads ingång hade föreningen 211 medlemmar. Under året har en medlem avflyttat och fyra avlidit.

Årets resultat stannar vid ett underskott om 2 364 kronor. Då föreningen saknat sekreterare under året utbetaldes arvode endast till ordförande och kassör, samt till de som närvarat vid styrelsemöte, 100 kr/gången.

Styrelsen har under året bestått av Svante Ivarsson ordförande, vice ordförande Birgitta Lif, Matts Söderberg kassör, Linda Nordlander, Britt-Marie Forslin, Magnus Hellsten samt Gunnel Strindlund.

Ersättare i styrelsen har varit Greger Grönroos och Anders Böhlin.

Styrelsen har under året hållit fyra sammanträden.

Revisorer: Bengt Könberg och Anders Nordlander med ersättare Gunvor Edman och Margareta Gavelin.

Studieansvarig: Svante Ivarsson

Reseledare: Svante Ivarsson

Trafikombud: Linda Nordlander

Friskvårdskommitté: Eva Nordlöf, sammankallande, Astrid Frölén, Maj-Siri Korén, Si Bergquist

Serveringsansvariga:

Nora: Eva Nordlöf

Skog: Maj-Siri Korén

Ullånger: Gull Sundlöf

Docksta: Karin Netterlund, Anita Wiberg

Syn- och hörselombud: Eva Nordlöf

Läkemedelsinformatör: Britt-Marie Forslin

Övriga val som ålagts styrelsen blev aldrig utförda på grund av pandemin.

Samverkansgruppen till FTS-rådet: Magnus Hellsten, med mandatperioden 2019-2022, ersattes genom styrelsebeslut från januari 2021 av Birgitta Lif, efter att Magnus avsagt sig uppdraget.

Ledamot FTS-rådets pensionärsgrupp till och med 2022: Britt-Marie Forslin

Avtackningar: Makarna Britt-Marie och Bertil Nordlöf avtackades efter mångåriga och arbetskrävande arbetsinsatser med en tavla målad av Stina Nordström.

Ledamöter som avsagt sig vidare uppdrag avtackades med blomstercheckar liksom serveringsansvariga för Nora, Skog, Ullånger och Docksta.

Sammanfattning:

Verksamhetsåret har varit splittrat där endast ett månadsmöte kunnat genomföras medan aktiviteter som bowling, boule och ukulele kunnat pågå som vanligt. Två friluftsdagar genomfördes under sommarperioden då pandemin var på tillbakagång. Aktiviteter som i de flesta fall kunde genomföras utomhus.

Trots motgångarna vill styrelsen tacka alla som ändå försök hålla igång någon aktivitet och hoppas på ett bättre år 2021.

Styrelsen tiden 2020-01-01-2020-12-31


Svante Ivarsson ordf

Birgitta Lif v ordf  

Matts Söderberg kassör

Linda Nordlander

Britt-Marie Forslin

Gunnel Strindlund

Magnus Hellsten

Suppleanter:

Greger Grönroos

Anders Böhlin  Hem Föreningen Aktiviteter Bilder
Tillbaka Årsmötes Protokoll 2021