Alla möten är inställda pga coronaviruset tills vidare

Minnesanteckningar 2019-11-13

Plats: Sundbrolund äldreboende

Arbetsgruppen för pensionärsfrågor

Närvarande:

Åke Sundin

Kerstin Söderholm

Lena Lundin

Lennart Lundholm

Berit Rantzow

Gudrun Sjödin

Inga-Lena Arkeflod

Ann-Charlott Granlöf

Therese Olofsson, Sundbrolund

Jörgen Westman, Sundbrolund


Dagens punkter


Inga-Lena Arkeflod hälsar välkommen till mötet.


Återkoppling från föregående FTS-råd


Från och med 2020-01-01 blir Barnkonventionen lag i Sverige. Osman Saidabdala barnrätts- och ungdomsdemokratisamordnare i Kramfors kommun berättade om sitt arbete med implementering av barnkonventionen i kommunorganisationen och hos invånarna i kommunen. En riktlinje och metod håller på att tas fram för hur kommunen ska arbeta utifrån barnkonventionen och att involvera barn och ungdomar i demokratin.


Polisen informerade om aktuell brottsstatistik, anmälningar om våld har ökat något, också hot mot polisen blir allt vanligare. Även bedrägeribrott har ökat och kategorin övriga brott ökar stadigt.  Nya grannsamverkansgrupper har startats upp i kommunen och där grannsamverkan finns idag har brott minskat med ca 30%. Polisen ställde också frågan om hur man tillsammans kan lösa problemen med störande ljud kring ungdomarnas EPA körning i Kramfors?


Information om trygghetsvandring i Ullånger och Docksta – kartor har funnits på kommunens hemsida före trygghetsvandringen där man kunnat markera ut otrygga platser, få markeringar var gjorda på kartorna. Generellt så handlade det till stor del om trafiksäkerhet och belysning.


Räddningstjänsten Höga kusten Ådalen- berättar hur deras verksamhet och arbetsrutiner ser ut. Finns fyra brandstationer i kommunen, Kramfors, Nyland, Ullånger och Nordingrå. Kramfors är en heltidsstation med fyra brandmän och ett befäl på stationen under dagskiftet, och under natten finns befäl och två brandmän på stationen och två brandmän har jour i hemmet. Arbetet är uppdelat på två skift dag/natt.


Johannes Dock, folkhälsoplanerare - väckte frågan om nollvision inom Suicid. Vilka aktörer ska samverka inom det suicidförebyggande arbetet polis, regionen, länsstyrelsen, räddningstjänst och kommun? Man ser att problemet ökar även bland äldre.


Biblioteket anordnade under vecka 44 en Regnbågsvecka med en rad olika aktiviteter.

Föreläsning med Ulrika Stigberg, Fryshuset den 19 november på Bollsta Folkets hus, vänder sig till målgruppen unga och vuxna.

Föreläsning kring Positiv samhällsutveckling med Anders Ekholm den 28 november Bollsta Folkets hus, målgruppen är politiker, chefer, tjänstepersoner inom Kramfors och Sollefteå kommun och Region Västernorrland.


Information Sundbrolund- Therese Olofsson, enhetschef Sundbrolund 1 demensenheten och Jörgen Westin, demensundersköterska


Therese berättar att det finns 50 platser totalt på Sundbrolund fördelat på fyra avdelningar varav två är demensavdelning, boendet byggdes 1987. Man jobbar i team på avdelningarna där ingår enhetschef, sjuksköterska och undersköterska. Brukarna kan röra sig fritt på innergården, en ”ps puck”(positioneringslarm) kan läggas i brukarens kläder så finns möjlighet för personalen att följa vart denne går.


Jörgen berättar om sin roll som demensundersköterska och att han även har uppdraget att stötta upp och handleda även andra avdelningar, samt att se över arbetssätt som att kunna jobba på ett enklare sätt och att kunna ta hand om brukaren så att denne får en bra livskvalitet på boendet.


Man jobbar utifrån livsberättelser, vilket man gör via boken ”älkommen till mitt liv” Boken har skapats av en arbetsgrupp på Sundbrolund med anledning av att man ville göra ett bra arbete mot brukaren. Man pratar med brukaren och skriver ned glimtar från dennes liv eller annat som kan vara bra att veta om brukaren. Vikten med boken är att när man ska jobba personcentrerat kan man titta i boken och utifrån det göra ett bra jobb med brukaren. Boken används även vid BPSD-skattning (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens), en skattning som visar olika poäng kring personens beteende. När skattningen är gjord sätts olika åtgärder in för att göra omvårdanden så bra som möjligt och att man därmed kan skapa en bra och lugn miljö för brukaren. Boken blir en minnesbok som sen lämnas till de anhöriga när brukaren har avlidit.


Under senare år har en förändring gjorts inom demenssjukvård och man tittar mer utifrån brukarna hur man behöver arbeta och man gör en mer personlig bedömning utifrån individens behov.


Information om kommande seniormässa


Elisabeth Svanberg önskar namn på de som kan tänkas jobba med den kommande seniormässan. Tid för uppstartsmöte är bokat den 4/12 kl. 13-15 i lokal Villmyran, Torggatan 12. Anmäl ert intresse till Elisabeth om ni vill vara med i gruppen för planering.


Vilka frågor/funderingar från detta möte bör lyftas till FTS-rådet


Inga förslag på frågor.


Övriga frågor


Inga- Lena informerar att GPS-larm och annan teknik nu är på gång i kommunen, David Viklund kommer med till nästa möte och informerar.


Frågan kring Suicid för äldre behöver lyftas mer och ett förslag är att frågan tas upp i diskussion ute i pensionärsgrupperna och även i den här gruppen under 2020. Samtalsmaterial frågas efter hos Johannes Dock.


Frågor att ta upp under 2020.


Öppna mötesplatser

Välfärdsteknik

Boendefrågor – vad är alternativ mellan hemtjänst och särskilt boende

Suicid


Arbetsgruppen pensionärsfrågor möten 2020


12/2, 6/5, 9/9, 25/11

Tillbaka