Hem Föreningen

Protokoll årsmöte 2021-03-16

SPF Seniorerna, Skogsliljan Höga Kusten


Plats:


§ 1 Välkommen  

Föreningens ordförande Svante Ivarsson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. Ett stort antal medlemmar hade kommit till denna fina kulturmiljö.


§ 2 Parentation

Vi hedrade de under året avlidna medlemmarna Christer Parsvald, Hjördis Boman, Mona Näslund och Jan Karlström med ljuständning, diktläsning och med en tyst minut. Därefter avslutades parentationen med  psalmen ”Härlig är Jorden.”


§ 3 Val av presidium för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Magnus Hellsten, samt

till sekreterare Karin Netterlund.


§ 4 Val av två justerare

Till justeringsmän, som jämte mötesordförande skall justera protokollet

valdes Margareta Gavelin och Anders Böhlin.


§ 5 Kallelse till årsmötet

Kallelse har skett via tidningen Ångermanland, föreningens hemsida, facebook mm.

Kallelsen till årsmötet godkändes.


§ 6 Dagordning

Dagordningen godkändes.


§ 7 Verksamhetsberättelsen för år 2020

Mötesordförande föredrog verksamhetsberättelsen. Därefter lades den med godkännande till handlingarna.


§ 8 Ekonomiska redovisningen för år 2020

Årets resultat uppgick till -2 364 kr.


Den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna.


§ 9 Revisionsberättelsen

Linda Nordlander läste upp revisionsberättelsen och revisorerna föreslog i denna ansvarsfrihet för styrelsen. Därefter lades revisionsberättelsen med godkännande till handlingarna.


§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2020.


§ 11 Arvoden till styrelsen

Föreslogs att 6000 kr avsätts till styrelsen med intern fördelning. Övriga ledamöter erhåller var för sig 100 kr för varje styrelsemöte de deltar i.

Årsmötet beslutade

att godkänna förslaget.


§ 12 Motioner

Inga motioner hade inkommit.


§ 13 Årsavgift för 2022

Beslutades att medlemsavgiften för år 2022 skall vara oförändrad, dvs 230 kr.


§ 14 Verksamhetsplan 2021

På grund av rådande pandemi har inte en verksamhetsplan kunnat sammanställas. Den kommer att upprättas vid möte i oktober.

Årsmötet godkände förslaget.


§ 15 Antal ledamöter i styrelsen

Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen blir oförändrat med ordförande och

6 ledamöter samt 2 ersättare.


§ 16 Val av ordförande

Till ordförande för ett år omvaldes Svante Ivarsson.


§ 17 Val av ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslutade att välja

Gunnel Strindlund, omval 1 år

Matts Söderberg, omval 2 år

Lillemor Zidén, nyval 2 år


Kvarstår 1 år;

Linda Nordlander

Birgitta Lif  

Britt-Marie Forslin


§ 18 Val av två ersättare i styrelsen

Kvarstår 1 år vardera;

Greger Grönroos

Anders Böhlin  


§ 19 Val av revisorer  och ersättare

Årsmötet beslutade att välja

Bengt Könberg omval 2 år

Anders Nordlander  omval 2 år


Ersättare

Gunvor Edman kvarstår 1 år

Margareta Gavelin omval 2 år


§ 20 Val av studieansvarig

Årsmötet beslutade att tills vidare omvälja

Svante Ivarsson.


§ 21 Val av reseledare

Valdes tills vidare Svante Ivarsson.


§ 22 Val av trafikombud

Till trafikombud omvaldes på 1 år Linda Nordlander.


§ 23 Val av 4 ledamöter till friskvårdskommittén

Årsmötet valde

Maj-Siri Korén

Siv Bergquist

Linda Nordlander

Siw Böhlin


§ 24 Val av serveringsansvariga

Årsmötet omvalde för 1 år;

Nora: Linda Nordlander                                                              

Skog: Maj-Siri Korén                                                          

Ullånger: Gull Sundlöf                                                                     Docksta: Karin Netterlund och Anita Wiberg


§ 25 Val av syn- och hörselombud

Valdes på 1 år Britt-Marie Forslin.


§ 26 Val av läkemedelsinformatör

Omvaldes på 1 år Britt-Marie Forslin.

§ 27 Årsprogram  

Informerades om att ett årsprogram sammanställs efter mötet i oktober.


§ 28 Val av valberedning

Eftersom det inte varit möjligt att få till stånd en separat valberedning

beslutades att styrelsen arbetar som valberedning.

 

§ 29 Redogörelse för Samverkansgrupp

FTS-rådet: Birgitta Lif

FTS-rådets pensionärsgrupp: Britt-Marie Forslin.

Distriktsstyrelsen har redan haft sitt årsmöte och eventuella val till distriktets styrelse och valberedning sker vid årsmöte 2022.


§ 30 Avtackning av Magnus Hellsten

Han har sedan år 2010 varit medlem och har förtjänstfullt arbetat med många olika uppdrag i föreningen. Nämnas bör som ordförande, kassör, webbredaktör, ledamot i Pensionärsrådet, FTS-rådet mm.

Ordförande tackade för allt det fina, uthålliga och tålmodiga arbetet och överlämnade därefter ett presentkort.

I sitt efterföljande tack betonade Magnus betydelsen av medlemmarnas engagemang och att det är med gemensamma krafter vi utvecklar föreningen.


§ 31 Tack till presidiet

Ordförande tackade presidiet med blomstercheck.


§ 32 Information om resor

Ordförande presenterade ett antal förslag till resor arrangerade av Byberg&Nordin. Medlemmarna uppmanades även att komma med förslag.


§ 33 Nationalsången och avslutning

Ordförande tackade de närvarande och vi sjöng Nationalsången. Därefter avslutades årsmötet.
Magnus Hellsten                                       Karin Netterlund  

Ordförande                                                 SekreterareJusteras:Margareta Gavelin   Anders Böhlin